Olaszország - Italia-  Italy

Palermo

2013. március 11 - 15.

 

Második találkozás - A doua întâlnire internaţională -  Second international meeting

 

- HU -

2013. március 11 – 15. között került sor az Európai Uniónak az Egész életen át Tartó Tanulás Programja (Grundtvig Ágazati Program – Tanulási kapcsolatok) keretében megvalósuló „Face to success” elnevezésű projekt második nemzetközi találkozójára Palermoban, Olaszországban, a Centro Studi ed Iniziative Europeo (CESIE) olaszországi partnerszervezet vendéglátásában.

A találkozón 5 partnerszervezet képviselői vettek részt: Grenville Battery Trust – Partner (Egyesült Királyság), NC Future Now (Bulgária), Centro Studi ed Iniziative Europeo (Olaszország), Naturfreunde Thüringen e.V. (Németország), IKA Ifjúsági Egyesület (Románia).

A találkozó keretében a résztvevők, műhelymunkák és tanulmányi látogatások során a projekt központi témáival foglalkoztak. Ezenkívül a tanulók kulturális hátterére és a társadalmi beilleszkedés folyamatában a tanulóknak a saját kultúrájukkal való kapcsolatukra is összpontosítottak. Ezt egy közvetlen és érdekes módszer segítségével valósították meg: a tanulók saját magukat és kultúrájukat egy általuk választott, kultúrájuk részét képező dal eléneklésével mutatták be, amelyhez erős kapcsolattal kötődnek.

A találkozó során jelentős részt szántak az önkéntességnek: a jelenlevő partnerek bemutatták, hogy az önkéntességet (és a hozzá kapcsolódó készségeket) a nemzeti hatóságok milyen mértékben ismerik el saját országukban. Ez kitűnő kiindulási pontot jelentett az észrevételek megfogalmazásához és elvezetett a legfontosabb problémára történő összpontosításhoz: amennyiben az önkéntességet, mint a társadalmi beilleszkedés és a különböző készségek megszerzésének az eszközeként akarjuk használni, úgy ebben az esetben szükséges, hogy a legmagasabb szintű nemzeti hatóságok hivatalosan elismerjék az önkéntes munkát (ahogyan ez már megtörtént az Egyesült Királyságban). A résztvevők megvitatták a lehetséges megoldásokat ennek megérvelésére, referenciapontként az önkéntességnek az Európai Unió általi elismerését határozva meg.

A találkozó alkalmat jelentett, hogy bemutassák a bevándorlók helyzetét nemzeti és helyi szinten. A gyakran marginalizált és a társadalmi kirekesztés kockázatában élő romákkal helyi szinten foglalkozó szervezet beavatkozásainak a bemutatása szintén nagyon hatásos volt.

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

A jelen közlemény tartalmáért kizárólagos felelősséget a szerző vállal.

A Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság nem felelős azért, hogy a közlemény tartalma hogyan kerül felhasználásra.

 

----------

- RO -

În perioada 11-15 martie 2013 a avut loc la Palermo (Italia) a doua întâlnire al proiectului “Face to success”, realizat în cadrul Programului Învăţare pe toată durata vieţii al Uniunii Europene (Programul Sectorial Grundtvig – Parteneriate pentru învățare), găzduită de partenerul italian Centro Studi ed Iniziative Europeo (CESIE).

La întrunire au participat reprezentanţi ai 5 parteneri: Grenville Battery Trust – Partener (Regatul Unit), NC Future Now (Bulgaria), Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia), Naturfreunde Thüringen e.V. (Germania), Asociaţia de Tineret IKA (România).

În cadrul întâlnirii participanţii s-au confruntat – prin workshop-uri şi vizite de studiu – cu problemele centrale ale proiectului. În plus s-au concentrat pe fundalul cultural al participanţilor şi pe relaţia lor cu propria cultură în procesul de integrare. Acesta a fost realizat printr-o metodă directă şi fascinantă: participanţii au prezentat cultura lor prin cântece specifice culturii lor, cu care au o legătură puternică.

În timpul întâlnirii o mare parte din program a fost dedicată subiectului voluntariatului: fiecare partener a prezentat situaţia legată de recunoaşterea voluntariatului (şi ale abilităţilor legate) de către autorităţile naţionale din ţara de origine. Acest punct a fost un impuls excelent pentru reflecţie şi dezbatere şi a condus la focusarea pe cea mai importantă problemă: dacă dorim să folosim voluntariatul ca un mijloc de sprijinire a integrării şi obţinerii de abilităţi, el trebuie recunoscut oficial şi de către cele mai înalte nivele ale autorităţilor naţionale (fapt realizat în Regatul Unit). Participanţii au discutat despre soluţiile posibile pentru acest argument, luând ca punct de referinţă recunoaşterea internaţională a  voluntariatului de către Uniunea Europeană.

Întâlnirea a mai fost o ocazie şi pentru a prezenta situaţia imigranţilor la nivel naţional şi local. Prezentarea măsurilor de intervenţie ale asociaţiei, care lucrează la nivel local cu persoane de etnie romă, ale căror comunitate este deseori marginalizată şi se află în riscul excluderii sociale, a fost foarte impresionantă.

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Conţinutul acestei comunicări reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, 

Agenţia Naţională şi  Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul prezentului comunicare va fi folosit.

 

----------

- EN -

Between the 11th and the 15th of March 2013 took place the second international meeting within the frame of the “Face to success” LLP (Grudtvig Programme – Learning partnerships) project in Palermo, Italy, hosted by the Italian partner Centro Studi ed Iniziative Europeo (CESIE).

At the meeting the representatives of 5 partner organizations have participated: Grenville Battery Trust – Partner (United Kingdom), NC Future Now (Bulgaria), Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italy), Naturfreunde Thüringen e.V. (Germany), Asociaţia de Tineret IKA (Romania).

During the days of the meeting the participants confronted with – through workshops and study visits – the central issues of the project. Moreover, they focused on the cultural background of the learners and on their relationship with their origin culture during the process of their integration. It was realized through a direct and fascinating method:  the learners introduced themselves and their culture by presenting a song of their own culture which they have a strong connection with.

During the programme big space was dedicated to the topic of volunteering: each partner introduced the situation of recognition of volunteering (and related skills) by the national authorities in their country. This point was an excellent impulse for reflection and it led to focus on the most important issue: if we intend to use volunteering as a tool for integration and acquisition of skills, it must be officially recognized also by the highest levels of the national authorities (as it is already happening in the UK). The participants were discussing possible solutions for this argument, finding the international recognition of volunteering by the European Union as a point of reference.

The meeting was an occasion as well to demonstrate the situation of immigrants at national and local level.  The presentation of interventions of the association working on local level with Roma people whose communities are often marginalized and are in the risk of social exclusion was also very impressive.

 

This project has been funded with support from the European Commission.

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Képgaléria: Olaszország - Italy

/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5522-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5527-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5530-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5550-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5638-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5648-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5702-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5712-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5747-jpg1/
/album/kepgaleria-olaszorszag-italy/dsc-5764-jpg1/

—————